“If only it were all so simple! If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart?”
― 
Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918–1956

Историята зад Проекта Мария може да се нарече с една дума - „Парадоксално“, която използва Диана Янкулова, по Радио Хоризонт в предаването 12+3 в навечерието на Коледа, защото „Калугеровчани отварят сърцата и домовете си за една мюсюлманка в беда“, продължава Диана Янкулова. И това в момент, когато имаме исторята за училището в пернишкото село Калище, отказало да приеме деца на бежанци в клас, след като родителите на българските ученици протестираха пред входа на училището, защото не искат децата им да учат с бежанци. В момент когато имаме историята на изгонването на сирииските бежанци от село Розово. И в този момент „Калугеровци спасиха чужденка изпаднала в беда…. Но Коледа наближава, та дори и пандемична, в която уж всички трябва да са очуждени, но не и в Калугерово. Там всичко най- добро, което се таи в нас проговаря. Без значение или просто, защото всички са християни в селото, те от много страни започват да и помагат“, вестник Марица.  „Калугеровска Коледна Приказка за Невидимите Хора“ написа Стефка Венчева в ПзДнес. „Как една мистериозна латвийка събуди Коледния Дух в Калугерово? Над 120 човека от България и чужбина се включиха в конкурса за коледни разкази на Фондация „Арт Ангел". Той бе вдъхновен от историята на латвийката Мария - мюсюлманка, обикаляла цяла Европа, попаднала в беда“,  вестник Десант. „Това село и историята за Мария ни накараха да се замислим, къде в края на краищата, започват универсалните човешки права? Не е ли в малките места, близко до вкъщи- толкова близко и толкова малки, че те не могат да бъдат видени на никоя карта… Докато тези човешки права нямат смисъл там, те нямат смисъл никъде другаде. Докато ние не сме заинтересовани да ги има там, около семейния огън, семейната трапеза, няма смисъл да гледаме за тях, където и да е другаде. В крайна сметка - важни ли са идеите и доколко са важни традициите? Нужно ли ни е общество с изконни принципи и идеали и общество съблюдаващо само обредните функции на един празник? Могат ли идеите да мотивират поведението ни? Понятията за равенство, свещения човешки живот, индивидуализма, свободната воля, свободата? С всичките тези провокативни въпроси, с огромния брой хора от цял свят, които започнаха да пишат за Коледа, с децата които започнаха да рисуват за Мария се роди Проектът "Мария", за да не остане поредната история, а да напомня колко е важно да сме хора, да не се страхуваме в лицето на опасността, да бъдем с лична инициатива, свободни, които могат да носят любовта в сърцата си. Това е история за деца от цяла България, които историята ги докосна, за един изключително талантлив български писател - Николай Илчевски, Чудомир, който за една нощ нарисува една прекрасна картина от думи за Мария. Това е Проектът "Мария", талантливите деца от школата на учителите Зара и Марин Кузеви, които рисуват, за тези които ще се присъединят и едно наистина Европейско село Калугерово.“, вестник Марица, Коледа, 2020 год.

                                                                      

Битуващото клеймо над нашето общество, може да бъде обобщено с интервюто за Радио Фокус - Добро Утро България на проф. Ивайло Дичев, културен антрополог „Аз не знам откъде идва изобщо тази представа за българската толерантност. България е страна, която живя дълго време силно изолирана по времето на комунизма без много контакти с външния свят, което създава една неспособност да се справяш с чуждите хора.“

Ние, всички участници в Проекта Мария не приемаме, че нашето общество е ксенофобско, културно и цивилизационно изостанало. Ние не приемаме, че хората в нашето общество са неспособни на морални и етични постъпки. Доказателство за моралния капацитет на обикновения човек е Коледната Приказка за Невидимите Хора, която се случи в Калугерово и продължава да расте и намира безброй съмишленици. Да, когато той, човекът, е изваден от контекста на политическите борби и риторики, личните интереси, извън окопната пропаганда, когато ние застанем до хората, те могат да бъдат всичко, добри, лоши, хора.

За вярата в човека, в индивида, в обществото бих използвал един цитат на Александър Солженицин от Архипелаг Гулаг „Ако само бе толкова просто! Ако имаше само зли хора, които някъде там вършеха само злини, и е необходимо само да ги отделим от останалите нас и да ги унищожим. Но линията, разделяаща доброто и злото, пресича сърцето на всяко човешко същество. И кой е този, който ще иска да унищожи частица от сърцето си?“

ЗА ЕДИН ПАРАДОКС

Paradox is the word that describes Project Maria- Paradoxical, was the word that the famous Bulgarian Journalist Diana Yankulova used in her broadcast on Radio Horisont on the Christmas Eve, “Because the people of Kalugerovo opened their hearts and houses  for one Muslim woman in trouble”, continues Diana. And in a moment, when we have a stories in Bulgaria, about the village of Kalishte, that refused to accept refugees kids in the class rooms, because the parents of the rest of the kids protested in front of the school. In a moment when we have the story of Syrian refugees that were expelled from the village of Rezovo.  And in this moment, we have the “people from Kalugerovo who saved a foreigner in need…On Christmas, beside the pandemic that supposed to make us even more close, Kalugerovo was different. There we found all best from humanity. Beside the fact, or maybe because, all the people in the village are Christians, they all started to help”, part of the story in the Bulgarian newspaper Marica. “Kalugerovo Chrismas Story for the Invisible People” wrote Stephka Vancheva in the info page PzDnes. “How on misterius Latvian woman wake up the Chrismas Spirit in Kalugerovo? Over 120 people from around the world participated in a Chrismas Story competition inspired by the story of the Latvian Maria- a Muslim, that criss- crossed all Europe, and get in trouble in Bulgaria” -newspaper Desant. “This village and the story of Maria make us think, where at the end starts the universal human rights? Is not the small villages, so small, that we cannot find them on the map… Until these rights have no sense there, they don’t have sense anywhere. Until we are aware to have them there, around the family fireplaces, diner tables, there is no sense to look for them anywhere. At the end, what is more important- the traditions or the morals behind? Do we need a society with fundamental principles and ideals, or we need a society that blindly follows the dogmas? Are the ideas so potent to lead our behavior? Concepts of equality, sacred human life, individualism, free will, freedom? With all these provocative questions, with the large participators from around the globe who started to write about Christmas, with the kids who started to draw about Maria was born the Project Maria, to not allow to be the next story, but to remind us what means to been human, even in difficult times, to not afraid in the face of real danger, to have personal incentive, free, people who can handle love in their hearts. This is a story for the kids from around Bulgaria, who were touched by the story, for one very talented Bulgarian writer- Nikolay Ilchevsky(Chudomir), who for a night painted with words the story of Maria. This is the Project Maria, with the talented kids of the school of Zara and Marin Kuzev, who start painting, for those who will join, and the people of the exceptional Kalugerovo.”, wrote the national newspaper Mariza on Chrismas, 2020.

There is a stigma on our society, which could be described by an interview with Cultural Anthropology Professor Ivaylo Dichev for Radio Focus- Good Morning Bulgaria: “I don’t know from where is coming that perception that we Bulgarians are tolerant. Bulgaria is a country that lived long time very isolated under the communism, without much contacts with the rest of the world, and that makes inability to cope with foreigners.” We, all the participants in the Project Maria do not accept that our society is xenophobic and cultural backward. We do not accept, that the people in our society are incapable for moral and ethical choices regarding foreigners. The proof for the moral capacity of the ordinary person is the Chrismas Story about Invisible People, that happened in Kalugerovo, and continue to grow and find supporters. Yes, when the human, is put out of the political context, political partisan fights and rhetoric, personal interests, out of the propaganda, when we stand as individuals, we could be god, bad, everything, humans. For the faith in humanity, I will use Solzhenitsyn’s Gulag:  “If only it were all so simple! If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart?”― Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918–1956

ABOUT A PARADOX

Проектът Мария е една интарактивна, мултимедиина история за хората, моралните и етичните постъпки и Коледа. Проектът Мария с всички изразни средства няма да позволи да си затваряме очите за хора, които не са легална дефиниция, не покриват държавни критерии, критериите на НПО сектора,  на строго регламентираните от държавата социални услуги. Проектът Мария ще говори високо в медиите, социалните мрежи, книга, картини, образи за тези, които не покриват легалните дефиниции за бездомни и жертва на насилие, за които местните власти и неправителственият сектор са безпомощни. За обхвата на социалната система, за социалните услуги, за временните решения, за лимита на действие на служителите, за безхаберието, незаинтерасоваността, за престъпността, за корупционните практики, които са пропили нашето общество, за това да не си затваряме очите, за това какво означава активни граждани. За това че в едно развито съвременно общество, базирано на либерално демократичните фундаменти не може да се разчита само на държавата, на държавно финансиране за преодоляването на социалните проблеми. За това че ние вече не живеем в Плановия Социализъм, Светът около нас е друг, базиран на свободните индивидуални избори, лична инициатива, пазарна икономика, на свободата да бъдем хора. За това че в едно развито общество, най- важният елемент е критичното гражданско общество, гражданинът, индивидът, изпълнен с лична инициатива, с критично мислене, с морални и етични ориентири.

Проектът Мария е социален екперимент, който показва, че хората в обществото ни с позитивно отошение, с минимални усилия и ресурси, имат потенциала да бъдат различни от статутквото.  Важни са желанието и правилният подход към даден проблем. Проектът Мария показва, че ние имаме гражданско общество, добри и будни хора, които имат капацитета и могат да постъпват морално и разбират, какво означава да бъдем етични. Историята е за жена, която в повечето случаи би останала незабелязана, неглижирана от хора и институции, но се превърна в провокация, за това да ангажира село, областна администрация, общински служби, национални медии, над 120 човека от цял свят, НПО организации от България и ЕС и да продължава да добавя съмишленици. Проектът Мария демонстрира, че всеки от нас може да бъде промяната, което е фундамента на Либералната Демокрация. Алтернативният подход, необременен с административното и системно, накара хората в обществото ни (изкарани от рамката на институции, социум, колективното) да постъпват човешки.

Project Maria is an interactive, multimedia story about the humanity, ethical behavior and Christmas. Project Maria is articulate with different media mechanisms to not allow the eyes of the people to be closed to the problems of the people who are not legally defined, do not cover the official and NGOs criteria, and strictly reglemented social services distribution. Project Maria will be vocal in medias, social networks, books, paintings, images about those who doesn’t cover the legal definitions for homelessness, victim of violence, for whom the local authorities and NGOs are hopeless. About the scope of the social system, about the temporary solutions, about the limited actions of the bureaucrats, about the neglecting, crimes, corruption that are part of our society, to be active citizens. We dream about a modern society, based on liberal democratic principles. We do not want to live in a planned socialist economy, the world around us is different, based on individual choices and liberties, market economy, on a world where we can be free individuals. In on developed society, the most important element are people with critical thinking, the citizen, individual, full with personal incentive, with moral and ethical compass.

Project Maria is a social experiment, revealing that the people in our society could be positive, with minimum efforts and resources; they have the potential to be different from the status quo. The aim and the right approach are important to solve the social attitude. Project Maria reveals that we as society have civil society, people with moral foundations, who have the capacity for civilized actions. The story is about a woman, who in most cases will be invisible, neglected, but became a social provocation, happening, that a village, local administration, national medias, Bulgarian and International NGOs, more than 120 people from around the world, can be united for a good cause.

 The project was a demonstration, that every one of us could be the change, what is the fundamental of the Liberal Democracy. Alternative actions, without the burden of administrative and systematic approaches, made the people in one society (that were put out of the framework of the collective social culture) to behave humanitarian.