Свободният човек, мислещият, гражданинът, задава въпроси съмнявайки се, от любопитство, от учудване. Много проблеми са в следствие на предположения, на приемане нещо за даденост. Въпросите унищожават това, което не харесваме около нас. Ние можем да научим много повече за един проблем, задавайки въпроси отколкото получавайки готови отговори. Въпросите са много по-важни от отговорите. Те ни помагат да сме не само част от проблема, но и от решенията.

The free man, the thinker, the citizen, ask questions, put things in doubts, because of curiosity. Many problems are because of assumptions, because we take things for granted. All that we don’t like in our society could be destroyed by questioning. We can learn a lot more about a problem, by asking questions, rather to receive answers. The questions are much more important than the answers. They help us to not only to become part of the problem, but to be active part of the solutions.

ABOUT A PARADOX

ABOUT A PARADOX

20190524oposinvisiblepeople.jpg

1. Какви сме ние?

2. Можем ли да избираме да бъдем добри или лоши?

3. Има ли място моралът и етиката в модерния свят?

4. Какво означава да бъдем хора?

5. Какво е за нас Коледа?

6. Какво е мястото за приказки в модерния свят?

7. Имаме ли нужда от съдържание в една история?

8. Какво означава гражданско общество?

9. Какво означава активен гражданин?

10. Можем ли да оставим човек на улицата, да подминем човек в беда?

11. Какво ни прави съучастници в престъпление?

12. Винаги ли човек може да поиска помощ?

13. Можем ли да толерираме насилието, в каквато и да е форма?

14. Какви форми на експлоатация има в обществото ни?

15. Можем ли да бъдем със затворени очи, да бъдем безучастни?

16. Трябва ли да влагаме емоция, когато виждаме несправедливост около нас?

17. Има ли място любовта в живота ни?

18. Какви са минусите на технократското общество?

19. Какви са минусите на държава, изградена на принципите на бюрокрацията и администрацията?

20. Имат ли място духовните принципи в живота и обществото ни?

21. Какви са вариантите за една жена жертва на трафик и на насилие?

22. Къде и как може да намери подслон?

23. Човешкият живот може ли да се асоциира с термините приоритет, целева група, правила в получаването на помощ, изисквания, възможност да бъдеш изгонен от приют ако не спазваш изискванията, да не получиш помощ ако не влизаш в целевата група?

24. Човешкият живот социална услуга ли е, измерва ли се в параметри?

25. Какво се случва, след като излезеш от една социална услуга?

26. Каква е статистиката аз жените жертва на насилие, какво се случва с тях след услугата?

27. Как се работи с насилниците, какво се прави, за да се предотврати възмездието, влошаването на проблемите?

28. Кое лекуваме симптомите на социалните проблеми или самите проблеми?

29. Какво правим знаейки негативната статистика на завърналите се жертви обратно при насилниците?

30.  Какво е мнението на тези, които работят в институциите към жени, жертви, проституция?

31. Как приема обществото проституцията?

32. Обществото приема ли различните?

33. Могат ли да се променят социалните нагласи?

34. Проектът Мария демонстрирал ли е ефикасност в промяната на мнението на обществото?

35. Проектът Мария успял ли е да породи толерантност?

36. Обществото система ли е или е хората в него?

37. Да си зададем въпросите, какво означава социална услуга, какво означават данъци и общество?

38. Кой плаща за социалните услуги?

39. Какво става, когато социалната услуга свърши, когато държавата спре да плаща, има ли къде да пренощува в дните след като излезе?

40. Има ли пари в джоба да си купи за храна; телефон, за да звъне на близките си; да си купи билет, дори и самолетен, за някъде, където пожелае?

41. Превъзпитанието с работа ли е решението за жертва на насилие, която е насилвана, травмирана?

42. Какво става с хората, които не могат да работят, имат ли място в обществото ни?

43. Какво предпазва жертвата да не се върне в омагьосъния кръг, от който е излязла?

44. Кой ще я защити от хората, от които е избягала да не я потърсят, за да я върнат обратно в това, което е била принудена да извършва и търпи?

45. Кой ще и предостави условията тя да не ги потърси отново?

46. Кой ще я защити от престъпна мрежа, от корумпирани служители, от всичко, което ние знаем, че съществува в обществото ни?

47. Как институциите решават проблемите, които са причината за трафик на хора?

48. Как се събира, обработва, манипулира информацията за жертвата, кого обслужва системата, жервата или някого другиго?

49. Какъв достъп до социалната ни система имат гражданите на ЕС (и въобще на хора, техните човешки и фундаментални права)?

50. Доколко гражданите на ЕС са защитени в България?

51. Доколко има прозрачност в случаите на насилие над граждани на ЕС (и чужденците, дори и тези извън Европа) в България?

52. Има ли расови и религиозни предрасъдаци на базата на пол и сексуалност, защо, трябва ли да има?

53. Доколо се спазва върховенството на закона?

54. Полицията и прокуратурата доколко са обективни и независими във взимането на решенията си?

55. Доколко е обективна в случаи, когато според тях „може да се накърни добрия образ на България“?

56. Това прави ли обществото ни по-добро, това добре ли е за нас хората?

57. Как работят полицията и прокуратурата в България, как успява да си кооперира с международните си колеги?

58. Стигматизират ли се такива организации, които се противопоставят на статутквото?

59. Не е ли замитане на проблемите?

60. Обвързан ли е НПО сектора с институциите?

61. НПО сектора доколко е динамичен и способен на коопериране?

62. Как работи НПО секторът в България?

63. Какви са механизмите за отчетност и прозрачност?

64. Какви са механизмите на НПО сектора да иска отчетност от полиция и прокуратура?

65. Кои са органите, които проверяват за нивото и качеството на предоставяните услуги?

66. Имаме ли независими институции?

67. Имаме ли пример за устойчив и финансов независим дистрибутор на социални услуги?

68. Ниво на свобода и независимост на НПО сектора в България?

69. Имаме ли развити социялни бизнеси, който да могат да бъдат не само устоичиви, но да покзват устоичив ръст и същевремено да инвестират 100% от печалбата в обществото?

70. Това позволява ли им да бъдат критични?

71. Това позволява ли им да задават въпросите, които ние можем да зададем?

72. Каква роля имат медиите в обществото ни?

73. Защо, когато един определен кръг медии започнат да отразяват един проблем, други си затварят очите?

74. Трябва ли да има политика, когато става въпрос за човешки живот?

75. Трябва ли да има политика, когато става въпрос за проблемите в обществото ни?

76. Трябва ли да се политизира човешкият живот?

77. Какво в крайна сметка означава политика и демокрация?

78. Свързано е с получаването на власт или да се служи на обществото?

79. Може ли доброто да ни обединява, без значение личните ни интереси?

80. Възможно ли е да сме избирателно морални и етични?

81. Какво означава да сме добри?

82. На какво ни учи Коледната история?

83. Могат ли децата да ни научат на неща, които сме загубили?

84. Могат ли деца, които пишат да ни покажат нещо друго?

85. Могат ли деца, които рисуват да променят нещо в обществото ни?

86. Можем ли в една фотография да видим нещо повече от запечатан миг?

87. Може ли една книга да променя живот?

88. Може ли една книга да промени обществото ни, поне малко, към добро?

89. Колко примера знаем за една книга, която е променяла света около нас?

90. Може ли една книга да бъде проект?

91. Може ли една книга да включва повече от истории?

92. Може ли една книга да има много автори?

93. Може ли една книга да е жива, да продължи да живее след страниците?

94. Може ли една книга да събере емоции?

95. Може ли една книга да е място за мечти?

96. Може ли една книга да ни накара да мечтаем?

97. Може ли една книга да изпълни живота ни със смисъл и съдържание?

98. Може ли една книга да ни накара да обичаме?

99. Може ли една книга да успее да променя за добро, поне малко?

100. Може ли една книга да ни покаже, какво означава да бъдем хора в един модерен свят?

ABOUT A PARADOX

 1. Who are we?

 2. Could we choose to be good or evil?

 3. Is there place of the moral and ethics in the modern world?

 4. What means to be human?

 5. What is for us Christmas?

 6. What is the place of the fairy tales in the modern world?

 7. Do we need content in one story?

 8. What is the meaning of the civil society?

 9. What is the meaning of citizen?

 10. Can we let a human being in need on the street?

 11. What makes us participants in a crime?

 12.  Do we always have to wait for someone to ask help?

 13. Do we have to tolerate violence, in any form?

 14. What forms of exploitation do we have in our society?

 15.  Is it acceptable to be indifferent?

 16. Do we have to put emotion when we see injustice?

 17. What is the place of the love in our world?

 18. What are the negatives of technocratic society?

 19. What are the negatives of the state based on bureaucratic and administrative principles?

 20. What is the place of the spiritual principles in our life?

 21. What are the options for a woman victim of violence?

 22. Where and how she could find shelter?

 23. The human life could be associated with terms; priority, target group, rules to get help, requirements to get help, the options to be fired if you not follow the internal rules, to not receive any help if you are not in the target group?

 24. Can we measure the human life with a social service?

 25. What is happening with you, when the scope and financing of a social service ends?

 26. What is the statistic for women victims of violence, what is happening with them after the service?

 27. What are the measures against the people who commit violence?

 28. Do we cure the symptoms or the social problem?

 29. What we do if we know the negative statistic of returned women to the origin of the problem?

 30. What is the position of the people who work in institutions about the women social role, victims, those who committed crime?

 31. What is the perception of the society to prostitution?

 32. Does the society accept the different?

 33. Could the social perception be changed?

 34. Was the Project Maria effective in demonstrating the change in social perception?

 35. Was Project Maria effective in creating large social tolerance?

 36. The society is a system or is form of human bondage?

 37. Let’s ask ourselves what means social service, public founding, what taxes mean?

 38. Who is paying for the social services?

 39. What is happening when the social service ends, when there is no public funds for it, is there a place where a person without home could take a shelter?

 40. If you don’t have money in your pocket to buy food, phone, to buy ticket, and is out of the social service parameters?

 41. Is the re- education with work the solution for re adaptation for victims of violence, people with deep psychological traumas?

 42. What is happening with the people who could not work, do they have place in our society?

 43. What is preventing the victim to not return to the cycle of violence and abuses?

 44. Who and how the victim of trafficking is defended from the people from whom she escaped?

 45. Who will provide her the living conditions to not look for them again?

 46. Who and how she is prevented from criminal networks, corrupt officials, from everything that we know is existing in our society?

 47. How the institutions solve problems with human trafficking?

 48. How they manage human trafficking information, could the information be manipulated, do they serve the victim or they may serve someone else?

 49. What is the access to the social system for foreigners and EU citizens?

 50. How the foreigners and EU citizens are defended in Bulgaria?

 51. What is the level of transparency when we speak about human trafficking?

 52. Are there sexual, race or religious prejudices?

 53. What is the level of rule of the law?

 54. Are police and prosecution objective and independent in decision making?

 55. Are the institutions objective when there are cases that could be negative for the national image?

 56. Is that making our society better?

 57. How in general work the police and prosecution in Bulgaria, are they able to cooperate with their international colleagues?

 58. Are there stigmas on organizations, which are opposed on the status quo?

 59. Is that just a way to put the problems under the carpet?

 60. How deeply is NGO sector connected and dependent on the official institutions?

 61. How flexible is the NGO sector, and how is able to cooperate?

 62. How in general NGO sector function in Bulgaria?

 63. What is the level of transparency?

 64. Is the NGO sector able to ask for accountability and transparency to the official institutions?

 65. What are the instruments for the official institutions to look for accountability and level of the social services?

 66. Do we have independent institutions?

 67. Do we have sustainable and independent from government and grants support NGOs?

 68. What is the level of freedom and independency of NGOs sector in Bulgaria?

 69. Do we have developed social business models, which are not only sustainable, but have sustainable growth, and invest 100% of the profit back to society?

 70. The lack of independency does allow them to be critical?

 71. The lack of independency does allow them to ask questions, that we ask now?

 72. What is the role of the medias in our society?

 73. Why when one particular media circle start coverage of social problem, the others are silent?

 74. Do we have to take politics into account, when the question is regarding a human being?

 75. Do we have to take politics into account, when the questions are regarding the problems in our society?

 76. Do we have to put politics in human relations?

 77. What does it mean at the end politics and democracy?

 78. Are they related only with power or with public serving?

 79. Is it possible the goodness to unite us, no matter all interests?

 80. Could we be selective moral and ethical?

 81. What means to be good?

 82. What are the morals from the Christmas story?

 83. Could we learn from children innocent?

 84. Could we learn from a children writing?

 85. Could our society become a bit better with children who paint?

 86. Could we see in one photo more than a moment?

 87. Is it possible one book to change lives?

 88. Is it possible one book to make change in our society?

 89. Do we know example of books that changed our society?

 90. Is it possible one book to be a project?

 91. Is it possible one book to be more than the stories inside?

 92. Is it possible one book to have many authors?

 93. Is it possible one book to be live, to continue to live after the last page?

 94. Is it possible one book to join emotions?

 95. Is it possible one book to join dreams and hopes?

 96. Is it possible one book to make us dreamers?

 97. Is it possible one book to fill our life with meaning and content?

 98. Is it possible one book to make us love?

 99. Is it possible one book to succeed to change us for good, even a bit?

 100. Is it possible one book to show us what means to be a human in the modern world?

ABOUT A PARADOX